Skriftstørrelse

Slik søker du barnehageplass

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk.

SØKNADSFRIST 

Søknadsfrist er 1. mars. for hovedopptakets plasser som blir ledige fra august. Du kan søke om plass hele året. Dersom det er ledig plass er det suppleringsopptak gjennom året. 

KRAV TIL SØKER

 • Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bostedsadresse i kommunen ved oppstartdato.
 • Du må ha personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Ta kontakt med kommunen om du venter på å få personnummer.

I HOVEDOPPTAKET

 • Barn må være fylt ett år innen utgangen av november
 • Barn har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år
 • Foresatte må ha søkt om barnehageplass innen 1. mars 

Kun barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud i hovedopptaket, og retten er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Andre barn vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. Har du barn født i september, oktober eller november kan du ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Tildelt barnehageplass beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, så lenge betaling for plass innfris, og barnet bor i kommunen

Søknad om barnehageplass skjer via oppvekstportalen.

VED SØKNAD OM PRIORITET

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon i posten rett etter at du har sendt søknaden:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevernstjenesten. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter nedsatt funksjonsevne - Vedtak fra barnevernstjenesten.
 • Barn i en vanskelig livssituasjon og/eller sosiale vansker el. andre særlige behov. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter den vanskelige livssituasjonen.
 • Barn med minoritetspråklige foreldre. Krav til dokumentasjon: Attestert kopi av pass
 • Barn av enslig forsørger. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV om enslig forsørgelse og om en er arbeidssøkende, eller bekreftelse fra arbeidsgiver/utdanningssted om en er i arbeid eller utdanning.»

OPPSIGELSE OG PERMISJON

NÅR MÅ DU SI OPP?

Har du kommunal barnehageplass må du inn i oppvekstportalen hvis du:

 • bytter barnehage
 • flytter fra kommunen
 • ikke ønsker videre barnehageplass

I kommunale barnehager er det to måneds oppsigelse, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen. Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene. 

Oppsigelse ved skolestart går automatisk.

OPPSIGELSE FØR OPPSTART

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

SLIK SIER DU OPP

Du sier opp dagens barnehageplass via oppvekstportalen på nett.

PERMISJON I KOMMUNAL BARNEHAGE

 • Du kan søke om permisjon fra barnehagen i inntil ett kalenderår. Send søknad til barnehagen. Barnehagestyrer vurderer søknaden og gir sin innstilling til den som fatter endelig vedtak.
 • Oppstart etter endt permisjon er ved ledig plass i barnehagen. Ved permisjon som avviker fra barnehageåret, kan det bety at det ikke er ledig plass ved endt permisjon. Plass kan dermed tilbys både en periode før og etter dato for endt permisjon, eventuelt i annen barnehage.
 • Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonsperioden.

GRUNNLAG FOR PERMISJON I KOMMUNAL BARNEHAGE

 • dersom en av foreldrene har foreldrepermisjon. 
 • i spesielle tilfeller som for eksempel alvorlig sykdom hos barnet, foresattes beordring i jobb, og lignende.
 • Det kan forekomme lokale tilleggskriterier i vedtektene til den enkelte barnehage.

SVAR PÅ TILBUD OM BARNEHAGEPLASS

Vi sender ut skriftlig tilbud til adressen du oppgav på søknaden, om det ikke svares i oppvekstportalen.

TILBUD OM PLASS VED SUPPLERENDE OPPTAK

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

TILBUD OM PLASS I HOVEDOPPTAKET

 • De første tilbudene (den første opptaksrunden) sendes ut medio mars.
 • Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.

FRIST FOR Å SVARE

Svarer du ikke innen fristen, kan du risikere å miste plassen.

DERSOM DU TAKKER JA TIL TILBUD OM PLASS

 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i kommunen, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
 • Har du fått tilbud om barnehageplass, men ikke på ditt første ønske, kan du velge å takke ja til plassen og fortsatt stå på venteliste til den barnehagen du ønsker først.

DERSOM DU TAKKER NEI TIL TILBUD OM PLASS

 • Takker du nei til tilbud med ditt 2., 3. eller 4. barnehageønske osv, kan du stå på venteliste til omsøkte barnehager med høyere prioritet. Du må da krysse av for tilbud om å stå på venteliste. Takker du nei til ønske nr. 1, slettes din søknad, og det må søkes på nytt om det senere ønskes plass.
 • Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket, kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud, fordi få plasser blir ledige utenom hovedopptaket.
 • Dersom du allerede har barnehageplass mister du ikke denne plassen dersom du takker nei til nytt tilbud.
 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i kommunen, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.

KLAGE PÅ TILBUD OM PLASS

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket. 

Hvis kommunen imøtekommer klagen skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 8-15
Rådhuset - Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Kommunenummer: 1021
Organisasjonsnummer: 964 966 931

Kontakt

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 90 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler