Folkehelse

Publisert . Sist endret . i kategorien Folkehelse

Enheten folkehelse består av:

· Kommunehelsetjeneste

· Helsestasjonstjeneste

· Skolehelsetjeneste

· Psykisk helse

For tiden er kommunalsjef helse og omsorg enhetsleder for folkehelse

_______________________________________________________________________________

Helsestasjonstjeneste

Avdelingen er en del av folkehelseenheten.

Helsestasjonslege og skolelege er Stian Lindland.

Ledende helsesøster er Anne Bjørnevåg.

Helsestasjonstilbudet er frivillig og gratis.

TILBUDET KAN OMFATTE FØLGENDE:
Svangerskapskontroll
Oppfølging av gravide og barselkvinner
Foreldreforberedende kurs
Barseltreff
Helseundersøkelse av alle barn 0-6 år
Oppfølging og undersøkelse av barns helse og utvikling etter behov
Helseopplysning
Vaksinasjon
Oppfølging av barn , unge og familier med utvidet behov for oppfølging, for eksempel kronisk syke og funksjonshemmede barn eller unge
Temakvelder for foreldre
Tverrfaglig samarbeid ved behov etter samtykke fra foreldre/foresatte
Oppfølging ved kriser
Oppfølging av barn av psykisk syke foreldre
Foreldreveiledning om feks:
- Barns helse og utvikling
- Samspill
- kost og ernæring, amming
- Søvn, aktivitet
- Motorisk utvikling
- Tannstell
- Barn og sykdom
- Familiespørsmål
- Seksualitet og samliv

VI SAMARBEIDER MED:

Foreldre
Barnehagene
Skolene
Psykiatritjenesten
Barneverntjenesten
NAV
Helse- og omsorg
Fysioterapeut
Tannhelsetjenesten
Legene
PPT
2. linjetjenesten for eksempel:
- Habiliteringstjenesten for barn og unge
- Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling
- Barnepoliklinikken
Andre helsestasjoner

Målet med tjenesten er å fremme god helse blant barn og unge.

__________________________________________________________________________________________________________________

PSYKISK HELSE

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Marnardal

Mål: god psykisk helse for barn og unge i Marnardal

HVA består hjelpetilbudet av?

 • Hjelp til å identifisere barn og unge med behov for oppfølging så tidlig som mulig
 • Finne frem til og iverksette tiltak så tidlig som mulig
 • Bidra til helhetlig vurdering omkring barn og unge en er bekymret for
 • Samordne tiltak ved hjelp av Individuell plan

Det er tett samarbeid med Psykisk helse, barnehager, skoler, barnevern, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), Avdeling for psykisk helse for barn og unge (ABUP). Se egen brosjyre om Marnardal helsestasjon.

HVOR henvende seg?

 • Helsestasjon på Heddeland. Åpningstid: man-fred kl. 8-15.
 • Skolehelsetjenesten hver tirsdag på Bjelland – Laudal – Øyslebø, og hver mandag og onsdag på Marnar ungdomsskole.

HVEM er de ansatte?

 • Ledende helsesøster Anne Bjørnevåg, tlf. 995 36 980
 • Helsesøster Kari Glesne Ugland (80%), tlf. 489 99 593
 • Sekretær Gudrun Røssehaug, tlf. 38 28 92 08 (torsdag)
 • Helsestasjons- og skolelege Stian Lindland

 

Psykisk helse for voksne i Marnardal:


Mål: å legge til rette for at flest mulig kan øke sin selvstendighet og mestre eget liv

HVA består hjelpetilbudet av?

 • Psykisk helse har fokus på at tjenestetilbudet skal være mest mulig helhetlig og tilpasset den enkelte med stor grad av brukermedvirkning.
 • Individuelle samtaler, hjemme eller på kontoret
 • Hjelp til å håndtere ulike vanskelige livssituasjoner
 • Oppfølging i forhold til angst, depresjon og andre lidelser
 • Arbeid gjennom ansvarsgrupper
 • Hjelp til Individuell plan ved behov for langvarige og koordinerte tjenester
 • Hjelp til å få i stand aktivitetstilbud, for eksempel aktivitet gjennomFrisklivssentralen, eller andre individuelt tilpassede tilbud
 • Undervisning, veiledning
 • Samarbeid med pårørende, spesialisthelsetjenesten, fastleger, skoler, barnehager, barnevern, NAV, helsestasjon og andre.

HVEM kan henvende seg?

 • Brukeren selv
 • Pårørende, eller andre som bryr seg, etter å ha innhentet brukerens samtykke
 • Andre instanser: sykehus, leger, hjemmetjenesten, NAV, helsestasjon, barnevern, skole, barnehager og andre

HVEM er de ansatte i psykisk helse:

 • Avdelingsleder Eva Marie Lindbakk, tlf. 970 88 010
 • Nina Foss Dalene tlf. 488 96 618

 

HVOR henvende seg:
Psykisk helse, kontor 2. etg. Rådhuset 

Åpningstider: Alle virkedager kl. 08-15
Andre tidspunkt kan avtales.

Skriftlig henvisning adresseres til:
Marnardal kommune
Folkehelseenheten
Rådhuset
4534 Marnardal.
Tlf: 38 28 90 00

Ved behov for øyeblikkelig hjelp:
På dagtid, ring fastlegen.
På kveld/natt/helg/høytid, ring Mandal legevakt, tlf. 38 27 85 55.

NB: Mandal legevakt, tlf. 38 27 85 55, Marnardal legesenter, tlf. 38 28 82 20

Forsikringsordning