Ordførerens hjørne mars 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Ordførerens blogg

I skrivende stund er det vinterferie for mange, men snøen uteblir helt i det meste av kommunen vår. Selv på skiutfartsstedene i Åseral er det veldig lite snø. Politisk har det nå vært noen måneders vakuum i påvente av hva Stortinget vil vedta når det gjelder kommunereformen. Regionsamarbeidet har også stått litt i stampe en stund siden Audnedal har vedtatt å slå seg sammen med Lyngdal, og vi ikke har fått noen avklaring på hvilken region den nye kommunen ønsker å tilhøre fremover.

Kommunereform

Et flertall på Stortinget har nå blitt enige om at nye Lindesnes skal realiseres. Det er Stortinget som vedtar dette og formelt vedtak vil bli fattet i mai/juni. Det betyr at de tre kommunene i fellesskap skal bygge en helt ny kommune og navnet blir Lindesnes. De tre kommunene skal oppnevne fem politikere hver som skal utgjøre en fellesnemd som får ansvaret med å bygge den nye kommunen i stort og smått. Marnardal har allerede vedtatt at det er formannskapet som inneha denne rollen.

Å bygge en helt ny kommune blir helt sikkert en veldig krevende jobb, og ingen av oss som får ansvaret for dette har gjort det før. Jeg tenker at det aller viktigste er å sørge for at kommunale tjenester blir de samme uansett om en bor nord i Bjelland eller i Mandal by. Innbyggerne i Marnardal skal merke minimale forskjeller i dagliglivet i forhold til tidligere etter at den nye kommunen er på plass. Om Marnardal hadde bestått som før tror jeg faktisk at forskjellen hadde blitt betydelig større på grunn av at Marnardal har mistet store inntekter de siste årene (10-15 % av brutto budsjett).

Ved etablering av en ny kommune får den nye kommunen beholde dagens inntekter i 20 år med en nedtrapping de siste 5 årene. Det betyr at nye Lindesnes vil få flere hundre millioner mer i statlige overføringer de neste 20 år enn de tre ville fått hver for seg. I tillegg er det også åpenbart noen stordriftsfordeler, f eks en redusert administrasjon, som igjen betyr at det er større ressurser til tjenesteproduksjon i form av bedre tilbud til innbyggerne. Den allerede vedtatte intensjonsavtalen (vedtatt enstemmig i alle tre kommuner november 2015) beskriver de store linjene i hvordan den nye kommunen skal rigges. Det står i klartekst at tjenestene til innbyggerne skal skje der folk bor og at barnehage- og skolestruktur skal opprettholdes som i dag.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å bruke 35 mill til en investeringspakke i forkant av en eventuell sammenslåing. Her tenkes det å bruke et betydelig beløp på opprusting av veier, nærmiljøtiltak som f eks ballbinger, erverv og ferdigstilling av et areal på Kvimoen mm. I tillegg er det tidligere satt av 45 mill som delvis er tatt i bruk til f eks fiberprosjektet.

Høgtun

Det har det siste halvåret vært en uenighet mellom Foreningen Høgtun Kultursenter og kommunen om fremtidig drift av Høgtun. Kommunen har et sterkt ønske om å utvikle Høgtun med langt mer kulturelt og næringsrelatert innhold enn det er i dag. De siste årene har stedet mest fremstått som et selskapslokale. I mange år har Høgtun hatt en sentral del i samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune, og vi har det siste året hatt en stilling sammen med fylkeskommunen der hovedoppgaven er å jobbe for ny driftsmodell for stedet.

Den nylig enstemmig vedtatte Kulturminneplanen beskriver i grove trekk fremtiden for Høgtun. Det har vært jobbet mot fylkeskommunen i mange år, og nå er vi i ferd med å inngå en avtale med der fylkeskommunen bidrar med minst 2 mill til opprusting av bygningsmassen. I dette spleiselaget har også kommunen satt av tilsvarende beløp. Det legges også opp til å få på plass en hel stilling finansiert av de samme parter. Vest-Agder Museet er også en viktig part her. Avtalen innebærer også at fylkeskommunen i fremtiden skal bidra inn i Høgtun både i forhold til økonomi og innhold muligens gjennom et interkommunalt selskap mellom de to partene.

Betingelsene fra fylkeskommunen er at kommunen har kontroll på bygningsmasse og drift. Dagens avtale med foreningen gir foreningen denne kontrollen og derfor må denne avtalen fra 1989 sies opp. Kommunen øsker sterkt at foreningen fortsatt skal ha en viktig rolle på Høgtun, men mer basert på foreningens vedtekter.

Mobilmast Øvre Homme

Denne mobilsenderen skulle ha vært i drift fra 1/10 2016. Det ble utfordrende for Telenor å få nødvendig tillatelse til å montere sendere i nødmasta. Dette kom på plass senhøstes, og da meldte Telenor at målet var driftsstart ca 1/2 2017. Masta måtte forlenges og dermed styrkeberegnes for å finne ut hva som måtte bestilles. Telenor har tilbudt å gjøre jobben eventuelt få andre til å gjøre det, men får ikke lov. Der står fortsatt saken, men Telenor er tydelig på at ting løser seg, men er nå forsiktige med å si helt når.

Aktivitetshus

Det nye aktivitetshuset bak rådhuset er straks ferdig og erstatter aktivitetshuset på Heddeland. Dette legges ut for salg. Nå får de som bruker dette, og som bor i leilighetene ved rådhuset, gangavstand og det innebærer en mye større fleksibilitet.

Ordfører ønsker alle en fin ettervinter og vår!

Med hilsen Helge

 

Forsikringsordning