Kommunene får penger fra staten, kalt rammetilskudd, beregnet ut fra antall innbyggere, befolkningssammensetning, areal mv. Dette rammetilskuddet er, sammen med Marnardal kommunes andel av innbetalt skatt, kommunens største inntekt. I tillegg kan kommunen ta gebyrer for tjenester de utfører etter gjeldende regler. Renter av bankinnskudd, og avkastning på aksjer og lignende, er også en stor inntektspost for Marnardal kommune. Det er også mulig å innføre eiendomsskatt fra innbyggere og bedrifter. Denne muligheten har Marnardal kommune valgt å ikke benytte.

Kommunen har da sine inntekter, som de må prioritere bruken av. Det er mange lovpålagte oppgaver som skal utføres, og det er en krevende jobb å få budsjettet i balanse med de midler man har til rådighet.

  pdf (1.65 MB) pdf (1.65 MB) pdf Økonomiplan 2018-2020, budsjett 2018 (2.46 MB)

pdf Gebyrregulativ 2018 (179 KB)

Forsikringsordning