Melding om oppstart av kommunedelplan – Kulturminneplan for Marnardal Kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Høring for planprogram til kulturminneplan:

Marnardal kommune har med støtte fra fylkeskommunen fått mulighet til å sette fokus på kulturminner og museumsdrift. Det er derfor ønskelig at det i denne perioden utarbeides en kommunedelplan for kulturminner.

«Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.» - Riksantikvaren

I henhold til Plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

Planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn og sendes på høring i perioden 06. februar 2015 til 20. mars 2015.

Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig innen 20. mars 2015 til:

Marnardal kommune v/ Museumsrådgiver

Rådhuset

4534 Marnardal

eller

E-post:

Merk tilbakemeldinger: Innspill planprogram - Kulturminneplan

Telefon: 38 28 90 00

pdf Høringsutkast Planprogram Kulturminneplan (837 KB)

Forsikringsordning