1. Siste nyheter
 2. Kunngjøringer
 3. Høringer
 4. Prosjekt
 5. Kommuneplan

Kommunestyremøtet 02.02.16

I forbindelse med overføringen av kommunestyremøtet 02.02.16 ble det dessverre gjort en feil med sendingen slik at ikke alle vedtaken ble med.

Les mer

Stenging av ledningsnett 3. til 4. febru…

Stenging av ledningsnettet fra Heddeland industriområde og nordover vil foregå i perioden onsdag 3. februar kl. 23:00 til torsdag 4. februar kl. 05:00

Les mer

Skoleruta 2016/2017

Skoleruta 2016/2017 finner du her

Les mer
 • Kommunal planstrategi

  Arbeid med kommunal planstrategi

  Lov om planlegging og byggesaksbehandling sier:

  § 10-1. Kommunal planstrategi

  Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

  Les mer …
 • Høring vedr. vegnavn for adressesystem i Marnardal kommune

  Høringsperioden for navnekomiteens forslag til vegnavn i Marnardal kommune er nå avsluttet. Det ble mottatt 36 uttalelser. Disse er samlet i to dokumenter – en kortfattet oversikt og en komplett samling av alle innspill. Disse finnes elektronisk via lenkene nedenfor. De vil også være tilgjengelige i papirutgave på Rådhuset.  

  Høringen gjaldt navnsettingen og ikke parsellstrukturen. Det kom likevel en del synspunkter også på vegsystemet. Disse vil bli studert av Forvaltningsavdelingen (som er kommunens adressemyndighet) for å se om det kan være forhold som bør tas hensyn til.

  Les mer …
 • Nytt nasjonalt legevaktnummer

  Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117Fra 1. september 2015 blir 116117 landsdekkende legevaktnummer. Det betyr at uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet vil komme frem til nærmeste legevaktsentral når du ringer dette nummeret.

  Les mer …
 • Høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for kulturminner

  Formannskapet har i sak PS 63/15 vedtatt høring av Kommunedelplan - Kulturminner i Marnardal.

  Les mer …
 • Melding om oppstart av kommunedelplan – Kulturminneplan for Marnardal Kommune

  Høring for planprogram til kulturminneplan:

  Marnardal kommune har med støtte fra fylkeskommunen fått mulighet til å sette fokus på kulturminner og museumsdrift. Det er derfor ønskelig at det i denne perioden utarbeides en kommunedelplan for kulturminner.

  «Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.» - Riksantikvaren

  I henhold til Plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

  Planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn og sendes på høring i perioden 06. februar 2015 til 20. mars 2015.

  Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig innen 20. mars 2015 til:

  Marnardal kommune v/ Museumsrådgiver

  Rådhuset

  4534 Marnardal

  eller

  E-post:

  Merk tilbakemeldinger: Innspill planprogram - Kulturminneplan

  Telefon: 38 28 90 00

  pdf Høringsutkast Planprogram Kulturminneplan (837 KB)

 • Kunngjøring om økt utslipp

  Det er søkt om en dobling av utslipp fra Heddeland renseanlegg.

  Les mer …

Fiberutbygging i Marnardal

Oppstartsmøte ble avholdt på rådhuset 20. august 2015. På møtet deltok representanter fra firmaet Altifiber as som har fått kontrakten med utbyggingen, samt grendekontaktene i kommunen.

Les mer …

Vannprøver av privat drikkevannskilde

Brønneier har selv ansvar for ettersyn, vedlikehold og utbedring av private brønner etc. Dersom du ønsker å få undersøkt vannkvaliteten i brønnen kan du ta kontakt med et av analyselaboratoriene.

Les mer …

Vannprøvetaking Bjelland og Mjåvann

Her kan du finne resultater fra vannprøver fra vannverkene på Bjelland og Mjåvann.

Les mer …

Forsikringsordning