1. Siste nyheter
 2. Kunngjøringer
 3. Høringer
 4. Prosjekt
 5. Kommuneplan

Badetider i svømmehallen 2015-2016

Badetidene i Svømmehallen sesongen 2015-2016 finne du her

Les mer

Verdensdagen for psykisk helse- Se hvera…

Velkommen til teaterforestillingen «Meg og mamma» i Marnar Aula onsdag 14.oktober kl.18.30-20.30.

Les mer

Regionale kulturstipend 2015

Kulturstipendene for Lindesnesregionen skal i høst deles ut for fjerde gang. Søknadsfrist for stipendene er 11. oktober.

Les mer
 • Melding om oppstart av kommunedelplan – Kulturminneplan for Marnardal Kommune

  Høring for planprogram til kulturminneplan:

  Marnardal kommune har med støtte fra fylkeskommunen fått mulighet til å sette fokus på kulturminner og museumsdrift. Det er derfor ønskelig at det i denne perioden utarbeides en kommunedelplan for kulturminner.

  «Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.» - Riksantikvaren

  I henhold til Plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

  Planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn og sendes på høring i perioden 06. februar 2015 til 20. mars 2015.

  Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig innen 20. mars 2015 til:

  Marnardal kommune v/ Museumsrådgiver

  Rådhuset

  4534 Marnardal

  eller

  E-post:

  Merk tilbakemeldinger: Innspill planprogram - Kulturminneplan

  Telefon: 38 28 90 00

  pdf Høringsutkast Planprogram Kulturminneplan (837 KB)

 • Kunngjøring om økt utslipp

  Det er søkt om en dobling av utslipp fra Heddeland renseanlegg.

  Les mer …
 • Offentlig ettersyn

  Formannskapet i Marnardal kommune vedtok den 23.6.2014 å legge ut "Detaljreguleringsplan boliger på 81/10, Øyslebø", til offentlig ettersyn i hht. §12-10 i plan og bygningsloven. Området skal detaljreguleres, jfr. plan- og bygningsloven § 12-3.

  Les mer …

Fiberutbygging i Marnardal

Oppstartsmøte ble avholdt på rådhuset 20. august 2015. På møtet deltok representanter fra firmaet Altifiber as som har fått kontrakten med utbyggingen, samt grendekontaktene i kommunen.

Les mer …

Vannprøver av privat drikkevannskilde

Brønneier har selv ansvar for ettersyn, vedlikehold og utbedring av private brønner etc. Dersom du ønsker å få undersøkt vannkvaliteten i brønnen kan du ta kontakt med et av analyselaboratoriene.

Les mer …

Vannprøvetaking Bjelland og Mjåvann

Her kan du finne resultater fra vannprøver fra vannverkene på Bjelland og Mjåvann.

Les mer …

Ledige stillinger