1. Siste nyheter
 2. Kunngjøringer
 3. Høringer
 4. Prosjekt
 5. Kommuneplan

Søk kulturskolen nå

Søknadsfrist for søknad til kulturskolen er 15. mai. Se mer informasjon her Kulturskolen 2015-2016 Du finner elektronisk søknadsskjema her Søknadsskjema kulturskole

Les mer

Kreftkoordinatorstillingen

Prosjektstillingen kreftkoordinator avsluttes 7.mai 2015. Kreftkoordinatorstillingen har først og fremst vært en funksjon for å gi et bedre tilbud til de enkelte pasientene og deres familier gjennom forløpet med kreft. Det har vært særlig fokus på tidlig fase i forløpet, familier med barn, individuell oppfølging ved seneffekter og koordinering av involverte...

Les mer

Kommuneoverlege

I kommunene Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral er det ledig 80% fast stilling som felles kommuneoverlege. Kommuneoverlegestilling

Les mer
 • Melding om oppstart av kommunedelplan – Kulturminneplan for Marnardal Kommune

  Høring for planprogram til kulturminneplan:

  Marnardal kommune har med støtte fra fylkeskommunen fått mulighet til å sette fokus på kulturminner og museumsdrift. Det er derfor ønskelig at det i denne perioden utarbeides en kommunedelplan for kulturminner.

  «Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.» - Riksantikvaren

  I henhold til Plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

  Planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn og sendes på høring i perioden 06. februar 2015 til 20. mars 2015.

  Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig innen 20. mars 2015 til:

  Marnardal kommune v/ Museumsrådgiver

  Rådhuset

  4534 Marnardal

  eller

  E-post:

  Merk tilbakemeldinger: Innspill planprogram - Kulturminneplan

  Telefon: 38 28 90 00

  Høringsutkast Planprogram Kulturminneplan

 • Informasjonsmøte om reguleringsarbeid for Brendebakke

  Det blir informasjonsmøte om reguleringsarbeid i Brendebakke 12. september kl 19.00 i kommunestyresalen.

  Les mer …
 • Oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1

  Det varsles oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1.

  Les mer …

Vannprøver av privat drikkevannskilde

Brønneier har selv ansvar for ettersyn, vedlikehold og utbedring av private brønner etc. Dersom du ønsker å få undersøkt vannkvaliteten i brønnen kan du ta kontakt med et av analyselaboratoriene.

Les mer …

Vannprøvetaking Bjelland og Mjåvann

Her kan du finne resultater fra vannprøver fra vannverkene på Bjelland og Mjåvann.

Les mer …