• Siste nyheter
  • Kunngjøringer
  • Høringer
  • Prosjekter
  • Kommuneplan

Påskestengt bibliotek

14. april 2014

Biblioteket i Marnardal har påskestengt. 

Les mer...

Ferievikarer bibliotek og museum

14. april 2014

Vi søker etter ungdommer som vil jobbe på museum og bibliotek i sommer.

Les mer...

Ferievikarer teknisk og renhold…

14. april 2014

Marnardal kommune søker ferievikarer til i sommer til renhold og til teknisk.

Les mer...

Årsberetning 2014

11. april 2014

Årsberetning 2014

Årsberetningen er en del av årsoppgjøret, og gir en beskrivelse av Marnardal kommunes virksomhet i 2013. Sammen med årsregnskapet er år...

Les mer...

Varsel om oppstart - Finsdal

Varsel om oppstart Utbyggingsavtale for tomteområde ved Finsdal

Les mer …

Oppstartsmelding 81/10 Øyslebø

Se vedlagte oppstartsmelding for detaljreguleringsarbeid.

Les mer …

Reguleringsplan for Kilsberget

Varsel om oppstart av planarbeid. Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Les mer …

Informasjonsmøte om reguleringsarbeid for Brendebakke

Det blir informasjonsmøte om reguleringsarbeid i Brendebakke 12. september kl 19.00 i kommunestyresalen.

Les mer …

Oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1

Det varsles oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1.

Les mer …

Reguleringsplan gang- og sykkelvei

Offentlig ettersyn - Fv. 455 Øyslebø–Heddeland; Gang- og sykkelveg og skredsikring på Øylid.

Les mer …

Vannprøver av privat drikkevannskilde

Brønneier har selv ansvar for ettersyn, vedlikehold og utbedring av private brønner etc. Dersom du ønsker å få undersøkt vannkvaliteten i brønnen kan du ta kontakt med et av analyselaboratoriene.

Les mer …

Vannprøvetaking Bjelland og Mjåvann

Her kan du finne resultater fra vannprøver fra vannverkene på Bjelland og Mjåvann.

Les mer …

Mulighetsstudie Bjelland

27-01-2014 Kommuneplan

I dette dokumentet kan du lese spennende forslag til hvordan Bjelland kan utvikles videre.

Les mer...

Kommuneplanprogram på høring

13-02-2013 Kommuneplan

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1. og 11-13. legges forslag til planprogram for kommuneplan 2014-2026 ut til offentlig ettersyn.

Les mer...
Utskrift

Ordførerens hjørne april 2014

Når dette leses har kommunestyret behandlet Marnardal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2013. Det er et veldig positivt resultat med et regnskapsmessig overskudd på 13,2 mill.

Årsaken til det gode resultatet er sammensatt, men hovedårsaken er at enhetene har brukt 6,6 mill mindre enn budsjettert, og avkastningen på oppspart kapital har vært særdeles god. Kommunens brutto driftsresultat er forbedret med hele 7 mill i forhold til året før. Årsaken til denne forbedringen er de betydelige omlegginger i driften som er gjennomført de siste årene og god økonomistyring i hele organisasjonen. Som ordfører vil jeg gi en stor honnør til en svært dyktig administrasjon og til ansatte som hver på sin plass gjør en formidabel jobb! Dette positive driftsresultatet betyr at vedtatte investeringer i større grad egenfinansieres og at vi da ikke trenger å låne like mye!

Kommunereform
Det snakkes mye om den kommende kommunereformen som den nye regjeringen har bebudet. Det er satt ned et ekspertutvalg som skal komme med anbefalinger om hvilke oppgaver kommunene skal ha i fremtiden. I kommuneproposisjonen i mai vil regjeringen legge frem en sak på formålet med og tidsplan for gjennomføring av reformen. Ekspertutvalget vil før påske komme med en delrapport som går på anbefalinger om kommunestørrelse med dagens oppgaver til kommunene. I desember vil de komme med en endelig anbefaling av nye oppgaver til kommunene og hvilken kommunestørrelse dette vil kreve.
Alt tyder på at vi først om et års tid vil vite mer om hvilke nye oppgaver kommunene vil få, og først da vil det være mulig å kunne mene noe om størrelsen på de nye kommunene. Foreløpig lekkasje fra utvalget er at de antyder at det bør være minimum 20.000 innbyggere i hver kommune! Kommunestyret gjennomførte en todagers samling i januar der kommunereformen var hovedtema. Her var det full enighet om at tida ikke er inne til å begynne å tegne kart over de nye kommunene. Oppgavetilfanget vil være helt avgjørende for hvor store kommunene må være for å løse disse og også i betydelig grad være avgjørende i forhold til hvem det blir naturlig å søke sammen med.
Vi må uansett samarbeide tett i Lindesnesregionen i mange år fremover, og derfor må vi fokusere på å få samarbeidet til å fungere best mulig. Ut fra signaler regjeringen har gitt, vil dagens kommunestruktur i alle fall bestå minst frem til 2019. Derfor tror jeg det vil være klokt å vente med å bli for tydelige på hvilke kommuner det kan være aktuelt å gå i forhandlinger med og hvilke som er uaktuelle.

Gang-/sykkelvei Øyslebø – Spillingskrysset
Anbudet på prosjektet går ut før påske. Da dette er en totalentreprise er anbudsperioden betydelig lengre enn ved vanlige anbud. Grunnen til dette er at de som regner på anbudet skal gjøre en større jobb enn i vanlig prosjekter. Det vil også være en større fleksibilitet hos entreprenørfirmaet som får jobben når det gjelder oppstart og gjennomføring, men innenfor en definert byggeperiode. Sannsynlig byggestart er tidlig høst.

Asfaltlegging
Disse strekningene er planlagt asfaltert i år: Spillingskrysset – Timberåsen, Navnefjellet – Laudalkrysset, Homme – Bjelland sentrum, Elddalen – Skuland, F 461 – Tisland.
I 2015 er følgende strekninger planlagt asfaltert: Brendebakke – Skaue bru, Mandal grense – Skaue bru, Skjæveslandgården, Skjævesland – Usland.
2017: Skjævesland sag – Ekså.

Jernbanen
Det ser nå ut til at det blir flere togavganger og nær totimersfrekvens både mot Oslo og Stavanger fra desember i år! Statsråd Ketil Solvik Olsen bekreftet på Jernbaneforum 2014 at Sørlandsbanen vil få flere togavganger og ruteplansjefen i NSB har bekreftet til meg at de jobber med justeringer på ruteplanen sånn at alle tog forhåpentlig kan stoppe på alle stasjoner. Sovevogntilbudet vil, i alle fall inntil videre, også bestå.

Mobildekning/bredbånd
Fremdriften i mobilprosjektet er i rute og nye sendere settes jevnlig i drift. På Åkset og Eiksåheia er senderne i drift! Når dette leses er forhåpentlig også senderne på Breland og Finsådal i gang.
Det er nå inngått avtale mellom Digitale Distrikts Agder, DDA, og Telenor om at det skal bygges ut minst 100 4G sendere i Agder og minimum 1 i hver kommune. I Marnardal vil vi få flere uten at antallet er kjent i dag. Dette vil gi en helt annen hastighet på mobilt bredbånd enn det dagens 3G gir. Kommunen vil vurdere muligheten for å kjøpe seg opp til 4G i flere sendere så fort dette lar seg gjøre. Likevel har mobilt bredbånd, i alle fall inntil videre, en begrensning i datamengde. For de som streamer TV og mye filmer, er dette ikke en optimal løsning. Kommunen har derfor igangsatt et arbeid for å se på hvor det er mulig å få på plass fibertilbud. Dette vil vi komme mer tilbake til etter hvert.

Barnehage
Kommunestyret har vedtatt å utvide Heddeland barnehage med tre avdelinger. Denne jobben har vært ute på anbud og kontrakt er underskrevet. Ferdigstillelse 1/9 2014. Med denne utvidelsen vil vi ha et fremtidsrettet barnehagetilbud i Marnardal.

Kommuneplanarbeidet
Utkastet til ny kommuneplan er snart klart for å sendes ut på høring. Jeg håper at flest mulig studerer dette og kommer med innspill til endringer og forbedringer!

Jeg ønsker alle en riktig god påske!
Med hilsen Helge


Nyttige nettsteder

hogtun-brevlogo

forbrukerrdet lovdata nav
helsenorge  bygdekino  nringshage  srlandsliv
ukmukm  altinn-logotype
Laudal, Bjelland og Øyslebø menigheter
 logo svr
weblogo fhi  frivilligsentralen marnardal  buenlogo
brnnysund